GUY PARMENTIER: Bedrijfsrevisor - Auditor : parmrev.be
NL | FR | EN
FACTUUR ONDERWORPEN AAN DE BETALINGSVOORWAARDEN:
 
 BETALINGSVOORWAARDEN
 
1. Door beroep te doen op de diensten van Bedrijfsrevisor Guy Parmentier, verzaakt de cliënt aan de toepassing van zijn/haar eigen betalingsvoorwaarden. Alle betalingsverzoeken van Bedrijfsrevisor Guy Parmentier zijn binnen de 10 dagen betaalbaar te Schoten, Valkenlaan 31, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
2. Iedere vertraging in betaling brengt voor de cliënt de verplichting mee van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest te betalen van 8% per jaar en dit vanaf de dag na de vervaldag.
3. Iedere verzonden aanmaning, brengt van rechtswege een extra kost voor de cliënt met zich mee ten belope van 50 euro per aanmaning.
4. Ingeval van gerechtelijke invordering zal een conventionele schadevergoeding ten belope van 10% op het gehele openstaande bedrag, met een minimum van 150 euro, alsmede de gerechtskosten in rekening worden gebracht.
5. De opname van deze factuur in onze boekhouding geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.
6. Indien betalingsverzoeken onbetaald blijven, ondanks ingebrekestelling van onzentwege, behoud Bedrijfsrevisor Guy Parmentier zich het recht voor geen verdere prestaties meer te leveren. Bedrijfsrevisor Guy Parmentier zal niet instaan voor eventuele schade die hiervan het gevolg zou kunnen zijn.
7. Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt binnen 8 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.
8. Alle betalingsverzoeken en de algemene voorwaarden die hierop van toepassing zijn, alsook de geldigheid, uitlegging of uitvoering ervan, met inbegrip van gevolgen en geschillen die er uit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht. De toepassing van enig ander recht wordt expliciet uitgesloten.
9. Alle betalingsverzoeken en de algemene voorwaarden die hierop van toepassing zijn, alsook de geldigheid, uitlegging, of uitvoering ervan, met inbegrip van gevolgen en geschillen die er uit voortspruiten, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken, meer bepaald de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.
10. De aansprakelijkheid van Bedrijfsrevisor Guy Parmentier, zijn medewerkers of aangestelden is beperkt tot het bedrag dat maximaal kan worden uitgekeerd door de beroepsverzekeraar.
 


Server-Colocate.com Webhosting - Easybytes.com
© Design by mdgpromotions.com